1. Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)2. Υδραυλική Ενέργεια3. Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις)4. Γεωθερμία5. Κυματική Ενέργεια6. Βιομάζα7. Βιοαέριο


    Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις;
    Αιολικά πάρκα;